Over ons

De geschiedenis van de vrijmetselarij in de Kempen gaat terug tot het jaar 1874 toen een eerste poging werd ondernomen tot de verspreiding van de maçonnieke idealen in de Kempen. Enkele leden van de Antwerpse loge Les Amis du Commerce et la Persévrance Réunis namen toen het initiatief om in het Turnhoutse een bescheiden loge, een zogenaamde cercle fraternel op te richten. Deze loge Taxandria was blijkbaar zeer actief op politiek en sociaal vlak en haar leden zorgden zelfs voor het tot stand komen van een plaatselijke krant, De Kempen. Maar actie brengt ook reactie met zich mee en deze laatste was dermate hevig, dat in 1879 het initiatief een stille dood is gestorven.

Honderd jaar later zijn de tijden veranderd en in het jaar 1974 besloten een aantal broeders vanuit onze moederloge Les Elèves de Thémis een nieuwe poging te wagen en in het Oosten Turnhout de Achtbare Loge De Waag op te richten. De plechtige installatie van onze loge met volgnummer 61 vond plaats op 21 november 1974. Alhoewel we ons officiëel localiseren in het Oosten Turnhout, bestrijkt onze werkplaats de ganse Kempen en komen onze leden uit alle Kempische centra: Balen, GeelHerentals, HoogstratenMol, Turnhout en daarbuiten.  Net zoals onze moederloge behoort onze werkplaats tot het Grootoosten van België, zijnde een adogmatische, progressieve en kosmopolitische obediëntie, die de vervolmaking van de mens en de maatschappij beoogt en die de vrijheid en verdraagzaamheid voorstaat. Zij erkent de vrijheid, de gelijkheid en de broederlijkheid als basiswaarden om het samenleven in een tolerante wereld te bevorderen. Het koesteren van de mensenrechten en de moderne liberale democratie staan daarbij centraal.

Hoe we werken

Een vrijmetselaar ben je omdat je medevrijmetselaars je als dusdanig erkennen. Vrijmetselaars organiseren zich in loges of werkplaatsen. Zulk een loge is een ontmoetingsplaats voor vrije en rechtschapen mensen, die met een eigen benadering omlijst met ritualen en symboliek hun ideeën bij anderen willen toetsen. Zoals iedere loge verenigt ook De Waag mensen, die in broederschap streven naar zelfkennis, zelfvervolmaking en het ontdekken van de ander. Hierbij passen ze hun eigen vertrouwde methode toe, waarvan de hoekstenen worden gevormd door het vrij onderzoek, vrij denken en vrij spreken. De andere fundamenten van de maçonnieke werkwijze bestaan uit wederzijds vertrouwen, openheid, luisterbereidheid, respect en discretie.  Vrijmetselaars erkennen de waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig naar waarheid te zoeken en ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten. Dit maakt de vrijmetselarij tot een broederschap van individuen. De vrijmetselaar streeft bovenal naar een betere wereld en naar de vervolmaking van de mens.  Hij zoekt daarvoor als mens en als burger naar  wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt.

De vrijmetselarij is een initiatiek genootschap, waarbij de initiatie of inwijding staat voor de overgang van de ene levensfase naar een andere. De logearbeid zelf maakt gebruik van ritualen en symbolen, deze leiden tot bezinning en bevorderen een gezamenlijke beleving, zowel als een persoonlijke verwerking. 

De vrijmetselarij is geen geheim geheim genootschap, maar onze werkwijze, die op openheid en vrije dialoog steunt, eist wel de nodige discretie zodat niemand in zijn vertrouwen wordt beschaamd. Met andere woorden, elke vrijmetselaar kan, indien hij dat wenst, zich vrij over zijn lidmaatschap uitspreken. Hij eerbiedigt echter wel de privacy van de andere vrijmetselaars door zich noch over hun lidmaatschap noch over hun gedachtewisselingen uit te laten.

Contact

Indien u een rechtschapen en vrij man van minstens 21 jaar bent die de maçonnieke begrippen en waarden kan verstaan en wenst uit te dragen kunt u ons contacteren via het contactformulier door in het menu links Contact te selecteren.