Een beknopte historiek van onze vrijmetselaarsloge, hoe we werken en hoe men lid kan worden.

De geschiedenis van de vrijmetselarij in de Kempen gaat terug tot het jaar 1874. Er werd toen een eerste poging ondernomen tot de verspreiding van de maçonnieke idealen in de Kempen. Vrijmetselaren die deel uitmaakten van de Antwerpse vrijmetselaarsloge Les Amis du Commerce et la Persévérance Réunis besloten toen om het licht van de Vrijmetselarij te ontsteken in Turnhout en daar een bescheiden werkplaats (waarschijnlijk een loge agrégée of een cercle fraternel) op te richten. Deze maçonnieke werkplaats, Taxandria, was blijkbaar zeer actief op politiek en sociaal vlak en haar leden zorgden zelfs voor het tot stand komen van een plaatselijke krant, De KempenMaar actie brengt ook reactie met zich mee en deze laatste was dermate hevig, dat in 1879 het initiatief een stille dood is gestorven.

Honderd jaar later zijn de tijden veranderd en in het jaar 1974 besluiten een aantal vrijmetselaren van onze moederloge Les Elèves de Thémis een nieuwe poging te wagen en in het Oosten Turnhout de Achtbare Loge De Waag, resorterend onder het Grootoosten van België, op te richten. De plechtige installatie van onze loge met volgnummer 61 vindt plaats op 21 november 1974.  Als kleuren kiest men groen, kenmerkend voor de bloei, en geel als symbool voor het zand van de Kempen.

Alhoewel we ons officiëel localiseren in het Oosten Turnhout, bestrijkt onze vrijmetselaarsloge de ganse Kempen en bestaat uit vrijmetselaars afkomstig uit alle belangrijke Kempische centra, zoals Balen, GeelHerentals, HoogstratenMol, Turnhout en vele andere. 

Hoe we werken

Een vrijmetselaar ben je omdat je mede-vrijmetselaars je als dusdanig erkennen. 

Binnen de vrijmetselarij onderscheidt men twee grote stromingen: de reguliere vrijmetselarij die het gezag erkent van de Grootloge van Londen en de irreguliere vrijmetselarij, die ook wel adogmatische of liberale vrijmetselarij wordt genoemd. Deze laatste erkent het oppergezag van de Londense Grootloge niet en is het sterkst vertegenwoordigd in België en in Frankrijk, Spanje, Italië, Griekenland en Zuid-Amerika. Terwijl de adogmatische stroming in België ruim 25.000 leden telt, is dit voor de reguliere tak beperkt tot een 5.000 leden.

Vrijmetselaren organiseren zich in loges of werkplaatsen. Zulk een loge is een ontmoetingsplaats voor vrije en rechtschapen mensen, die met een eigen benadering omlijst met ritualen en symboliek hun ideeën bij anderen willen toetsen en op zoek zijn naar zingeving. Op hun beurt maken deze loges deel uit van een grotere structuur, de obediënties.

De grootste obediëntie van de adogmatische vrijmetselarij in België is het Grootoosten van België met ongeveer 10 000 leden, verspreid over iets meer dan 100 loges, waarbij elke loge kan kiezen of ze mannen, vrouwen of beide als leden toelaat. De andere voornaamste obediënties zijn de Grootloge van België (mannen), Le Droit Humain (gemengd), de Vrouwengrootloge van België (vrouwen) en Lithos Confederatie van Loges (mannen, vrouwen en gemengd).

Net zoals onze moederloge Les Elèves de Thémis behoort De Waag tot het Grootoosten van België, zijnde een adogmatische, progressieve en kosmopolitische obediëntie, die de vervolmaking van de mens en de maatschappij beoogt en die de vrijheid en verdraagzaamheid voorstaat. Zij erkent de vrijheid, de gelijkheid en de broederlijkheid als basiswaarden om het samenleven in een tolerante wereld te bevorderen. De vrijheid van onderzoek, het koesteren van de mensenrechten en de moderne liberale democratie staan daarbij centraal.

Zoals iedere vrijmetselaarsloge verenigt ook De Waag mensen, die in broederschap streven naar zelfkennis, zelfvervolmaking en het ontdekken van de ander. Hierbij passen ze hun eigen vertrouwde methode toe, waarvan de hoekstenen worden gevormd door het vrij onderzoek, vrij denken en vrij spreken. De andere fundamenten van de maçonnieke werkwijze bestaan uit wederzijds vertrouwen, openheid, luisterbereidheid, respect en discretie.  

Vrijmetselaren erkennen de waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig naar waarheid te zoeken en ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten. Dit maakt de vrijmetselarij tot een broederschap van individuen. De vrijmetselaar streeft bovenal naar een betere wereld en naar de vervolmaking van de mens. Hij zoekt daarvoor als mens en als burger naar wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt.

De vrijmetselarij is een initiatiek genootschap, waarbij de initiatie of inwijding staat voor de overgang van de ene levensfase naar een andere. De logearbeid zelf maakt gebruik van ritualen en symbolen, deze leiden tot bezinning en bevorderen een gezamenlijke beleving, zowel als een persoonlijke verwerking. 

De vrijmetselarij is geen geheim geheim genootschap, maar onze werkwijze, die op openheid en vrije dialoog steunt, eist wel de nodige discretie zodat niemand in zijn vertrouwen wordt beschaamd. Met andere woorden, elke vrijmetselaar kan, indien hij dat wenst, zich vrij over zijn lidmaatschap uitspreken. Hij eerbiedigt echter wel de privacy van de andere vrijmetselaren door zich noch over hun lidmaatschap noch over hun gedachtewisselingen uit te laten.

Meer informatie over de vrijmetselarij kunt u terugvinden bij de verschillende obediënties op onze pagina met Maçonnieke links. Verder kunnen onderstaande webpagina's behulpzaam zijn:

Contact

Indien u een rechtschapen en vrij man van minstens 21 jaar bent die op zoek is naar zingeving en hierbij de maçonnieke begrippen en waarden wil verstaan en wenst uit te dragen, dan kunt u ons contacteren via het contactformulier door in het menu bovenaan rechts Contact te selecteren. Ook geïnteresseerde dames kunnen ons gerust een bericht sturen. We zullen hen dan doorverwijzen naar een gemengde vrijmetselaarsloge waamee we samenwerken.